کورس

Courses

Chemistry Courses

د افغانستان د تعلیمي نصاب د کتابونو څخه د کیمیا مضمون کتابونه د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې ، د ټولو کتابونو درسونه دلته وګورئ. https://pohantoon.org/course/chemistry/

Read More »
Courses

Biology Courses

د افغانستان د تعلیمي نصاب د کتابونو څخه د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د بیولوژي مضمون کتابونو درسونه له دې ځایه لېدلی شئ. https://pohantoon.org/course/biology/

Read More »
Courses

Tafseer and Tajweed Courses

د افغانستان د تعلیمي نصاب د کتابونو څخه د دولسم ټولګي د قرآن تفسیر مضمون کورسونه، له لاندې تړوني څخه وګورئ. https://pohantoon.org/course/tafseer

Read More »
Courses

Islamic Education

د افغانستان د تعلیمي نصاب د کتابونو څخه د اووم څخه تر دولسم ټولګي پورې د اسلامي ښوونې او روزنې مضمون کوروسونه پورته شوي، له لاندې تړوني څخه یې وګورئ. https://pohantoon.org/course/islamic-studies/

Read More »
Back to top button
Pohantoon